Moving Motivators to proste narzędzie w postaci zestawu kart, które doskonale się sprawdza w sytuacji, gdy chcemy sprawdzić, czy zapewniamy pracownikom lub członkom zespołu kom-ponenty potrzebne im do uzyskania motywacji wewnętrznej.

 

 

Proponowany model opiera się na koncepcji S. Reiss’a, który wskazał jako niezbędne następu-jące czynniki motywujące: Akceptacja – potrzeba bycia docenionym; Ciekawość – potrzeba myślenia; Władza – potrzeba narzucania woli; Honor – potrzeba bycia lojalnym wobec grupy; Kontakty społeczne – potrzeba utrzymywania kontaktów z bliskimi; Idealizm/cel – potrzeba celu; Status – potrzeba posiadania pozycji społecznej; Niezależność – potrzeba indywidualno-ści; Bezpieczeństwo – potrzeba bezpieczeństwa, spokoju; Porządek – potrzeba stabilnego śro-dowiska; Aktywność fizyczna – potrzeba wykonywania ćwiczeń; Jedzenie – potrzeba jedzenia; Romans – potrzeba miłości i seksu; Rodzina – potrzeba wychowywania dzieci; Oszczędzanie – potrzeba zbierania; Zemsta – potrzeba rewanżu. Ostatnie sześć motywatorów zostało pominię-tych w narzędziu jako niebiznesowe.

 

WARTOŚĆ DLA ORGANIZACJI

W sytuacji zmiany ważnym jest, aby tak motywować pracowników, by ich zaangażowanie w zmianę miało źródło w motywacji wewnętrznej. Często zamiast tego stosowane są tzw. moty-watory zewnętrzne, czyli premie albo nagrody. Tymczasem motywatory wewnętrzne są znacz-nie skuteczniejsze i trwalsze bo nie są uzależnione od występowania lub nie motywatora ze-wnętrznego.

SCENARIUSZ

Ćwiczenie możesz wykonać samodzielnie lub wspólnie z członkiem zespołu (ten wariant reko-mendujemy).

Wersja z drugą osobą.

  1. Przygotuj dwa komplety po 10 kart, każda z opisem motywatora lub wydrukuj szablon ze strony https://management30.com/practice/moving-motivators/ i potnij go na pojedyncze karteczki.
  2. Zaproś wybraną osobę do ćwiczenia.
  3. Przywołaj konkretną sytuację.
  4. Zacznij od siebie, by zyskać zaufanie i dać przykład.
  5. Rozłóż karty od lewej do prawej uwzględniając ich ważność dla ciebie (z lewej strony mniej ważne, z prawej najbardziej).
  6. Gdy już je rozłożysz przesuwaj kartę w górę (jeśli dany motywator działa na ciebie pozy-tywnie, masz go zapewnionego), w dół (jeśli działa negatywnie) lub pozostaw na miejscu (jeśli jest neutralny)
  7. Głośno komentuj co robisz.
  8. Poproś o to samo członka zespołu.
  9. Omówcie otrzymane wyniki.

PRZYCZYNY STOSOWANIA

Podczas wdrażania zmian czynnik ludzki najczęściej bywa krytyczny i dlatego ważne jest, by dbać o motywacje członków zespołów i organizacji będących odbiorcami zmiany.

REZULTATY

Dzięki użyciu narzędzia można stosunkowo łatwo zidentyfikować niezaspokojone obszary po-trzeb co może tworzyć blokadę w wewnętrznym motywowaniu się pracowników i poszukać rozwiązań. Dodatkowo narzędzie wpływa na poziom zaufania i otwartości.

PUŁAPKI

Głównym niebezpieczeństwem może być niski poziom zaufania i otwartości w zespole.

ODMIANY

Jako odmianę możesz wykorzystać inną listę motywatorów, opracowaną samodzielnie lub mającą źródło w innych teoriach, np. możesz oprzeć się na modelu Pink’a

ŹRÓDŁO

Apello J., Managing for Happines, Wiley, Hoboken 2016.

Reiss S., Who Am I? The 16 basic Desires That Motivate Our Actions and Defines Our Per-sonalities, Berkley, New York 2002.

https://management30.com/practice/moving-motivators/

Jeżeli chcesz pobrać wersję elektroniczną i już uzyskałeś hasło do Bazy wiedzy wpisz je poniżej, w przeciwnym przypadku możesz się  zarejestrować tutaj

Udostępnij na: