Model 7S

Model 7S to koncepcja wypracowana i stosowana przez konsultantów McKinsey’a. Mówi on, że każda organizacja składa się z 7 komponentów, które są ze sobą związane i, że zmiana w zachodząca w jednym z komponentów  oznacza zmiany w pozostałych

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Robert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters, Julien R. Phillips, Structure is not

Organization,The Mckinsey Quarterly Summer 1980

 

WARTOŚĆ DLA ORGANIZACJI

Model 7S jest wykorzystywany w zwinnym zarządzaniu jako lista kontrolna. Może ona być wykorzystywana w fazie Wglądu przy określaniu Pola Rażenia zmiany lub na etapie Opcji działań do wskazania obszarów, w których należy rozważyć dodatkowe działania.

SCENARIUSZ

Wykorzystując model jako swoistą listę kontrolną:

  1. Określ cel i zakres zmiany, a następnie oceń na jaki (jakie) obszar (Obszary) zmiana będzie miała największy wpływ, jest mu najbliżej,
  2. Wybierz kolejny obszar modelu,
  3. Zastanów się nad tym, jaki wpływ będzie miała zmiana na ten obszar.
  4. Jeżeli są jeszcze obszary nie poddane analizie to wróć do pkt 2.,
  5. Sprawdź, jak wpływają ewentualne zmiany w obszarach na cel z pkt 1,
  6. Sprawdź, jak wpływają ewentualne zmiany w obszarach na siebie wzajemnie,
  7. Stwórz listę zmian we wszystkich obszarach.

PRZYCZYNY STOSOWANIA

Każda organizacja jest złożonym systemem składającym się z wielu wpływających na siebie komponentów. Przy analizie wpływu zmiany na taki system istnieje ryzyko pominięcia jakiegoś istotnego czynnika. Metoda 7S wprowadza w proces analizy strukturę i zapewnia listę kontrolną obszarów, które należy poddać badaniu.

Dodatkowa korzyść to przypomnienie o tym, że wszystkie obszary od siebie wzajemnie zależą, co skłania nas do tego, by sprawdzać efekty dowolnych zaplanowanych w ramach zmiany działań pod kątem efektów ubocznych.

REZULTATY

W wyniku przeprowadzonej analizy powstaje lista zmian i interakcji pomiędzy obszarami funkcjonowania organizacji.

PUŁAPKI

Podstawowa pułapka polega na możliwości pominięcia któregoś z obszarów spowodowana „oczywistością” wdrażanych zmian.

Kolejna polega na tym, że po wykonaniu analizy nie sprawdzimy czy dostosowania w poszczególnych obszarach  wywołane zmianą nie wpłyną zwrotnie na tę zmianę.

ODMIANY

Wykorzystanie metody 7S w czasie Analizy Pola Rażenia, gdzie dodajemy dodatkowo ocenę wpływu: bezpośredni, pośredni , obserwowany.

Wykorzystanie metody 7S przy ocenie wpływu zrealizowania opcji lub eksperymentu na zmianę i jej otoczenie. Może pomóc przy ocenie całościowego kosztu zmiany.

 

ŹRÓDŁO

Model zarządzania opracowany przez firmę doradczą McKinsey & Company. Jego autorami są Peters, Waterman, Pascal i Philips.

Literatura:

Robert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters, Julien R. Phillips, Structure is not

Organization,The Mckinsey Quarterly Summer 1980

 

Jeżeli chcesz pobrać wersję elektroniczną i już uzyskałeś hasło do Bazy wiedzy wpisz je poniżej, w przeciwnym przypadku możesz się  zarejestrować tutaj

 

Udostępnij na: