Metodyka prowadzenia zajęć

Założenia ogólne
Na szkoleniach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:
  • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
  • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
  • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.

Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

Osobom uczestniczącym w szkoleniu dla Trenerów proponujemy następującą formułę pracy warsztatowej:

1. Część merytoryczna zapewniająca uczestnikom dopływ wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą. Zapoznanie się z aktualnymi modelami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzanie zmianą,

2. Nabycie umiejętności wykorzystywanie poznanych metod i narzędzi w trakcie praktycznych ćwiczeń, gier i symulacji biznesowych,

3. Praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie własnych szkoleń.

 

Modele, metody i narzędzia zarządzania zmianą
Z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą istotne jest wykorzystywanie na szkoleniach takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona przez rezultaty rzetelnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach (Evidence Based Change Managment).
Warto też zapoznać się z najnowszymi koncepcjami w zarządzaniu zmianą, takimi jak Zwinne Zarządzanie Zmianą, aby stać się liderem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i wyróżnić się na tle trenerów prezentujących wyłącznie klasyczne metody zarządzania zmianą.

Dlatego każdego dnia część zajęć dla Trenerów jest skoncentrowana na doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą dzięki zapoznawaniu się z metodami i narzędziami, zarówno należących do kanonu zarządzania zmianą, jak i innowacyjnych sposobów pojawiających się w najnowszych opracowaniach z dziedziny zarządzania zmianą.
Druga część zajęć – praca z metapoziomu – jest poświęcona metodyce prowadzenia szkoleń z zarządzania zmianą, a więc skupia się na tym, jak na podstawie uzyskanej wiedzy skonstruować program szkolenia, a następnie poprowadzić warsztaty zarządzania zmianą.

 

Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
Praktyczny charakter szkolenia dla Trenerów powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:

• Symulacji i gier biznesowych,

• Analizy przypadków,

• Ćwiczeń w grupach,

• Dyskusji moderowanych.

Udostępnij na: