Metodyka prowadzenia zajęć

Założenia ogólne
Na szkoleniach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:
  • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy uczestników na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
  • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób konultant może pracować nad daną kwestią w praktyce doradczej.
  • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda  czy narzędzie sprawdza się w praktyce np. na warsztatach.

Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

Osobom uczestniczącym w szkoleniu dla Trenerów proponujemy następującą formułę pracy warsztatowej:

1. Część merytoryczna zapewniająca uczestnikom dopływ wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą. Zapoznanie się z aktualnymi modelami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzanie zmianą,

2. Nabycie umiejętności wykorzystywanie poznanych metod i narzędzi w trakcie praktycznych ćwiczeń, gier, pracy indywidualnej i zespołowej,

3. Praca z metapoziomu nad tym, jak wykorzystać daną metodę lub narzędzie w trakcie doradztwa – dzielenie się doświadczeniami, omawianie przypadków, odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Modele, metody i narzędzia zarządzania zmianą
Z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą istotne jest wykorzystywanie w konsultingu takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona przez rezultaty rzetelnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach (Evidence Based Change Managment).
Warto też zapoznać się z najnowszymi koncepcjami w zarządzaniu zmianą, takimi jak Zwinne Zarządzanie Zmianą, aby stać się liderem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i wyróżnić się na tle konsultantów prezentujących wyłącznie klasyczne metody zarządzania zmianą.

Dlatego każdego dnia część zajęć jest skoncentrowana na doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą dzięki zapoznawaniu się z metodami i narzędziami, zarówno należących do kanonu zarządzania zmianą, jak i innowacyjnych sposobów pojawiających się w najnowszych opracowaniach z dziedziny zarządzania zmianą.
Druga część zajęć – praca z metapoziomu – jest poświęcona metodyce wspierania projektów i procesów zarządzania zmianą, a więc skupia się na tym, jak na podstawie uzyskanej wiedzy prowadzić działalność doradczą w obszarze zarządzania zmianą.

 

Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
Praktyczny charakter szkolenia dla Konsultantów powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:

• Symulacji i gier biznesowych,

• Analizy przypadków,

• Ćwiczeń w grupach,

• Dyskusji moderowanych.

Udostępnij na: