To w jaki sposób zmianę wystartujesz, może zdecydować, gdzie z nią wylądujesz!

Warsztaty startowe projektów zarządzania zmianą prowadzone przez naszych facylitatorów.

Od jakiego działania rozpoczynasz wdrażanie zmian?

W jaki sposób zdobywasz wiedzę o silnych stronach członków zespołu projektowego?

Jak ustalasz zasady współpracy w projekcie?

Jak wprowadzasz konsultantów zewnętrznych do zespołu wdrażającego zmianę?

Zorganizuj z nami warsztaty kick-off meeting Twojego projektu oparte o gry i symulacje biznesowe!
Spotkanie startowe projektu zmiany – kick-off  meeting – pozwala każdemu z członków zespołu projektowego lub  koalicji agentów zmian na poczucie się częścią jednego projektu, co skutkuje podniesieniem poziomu motywacji zespołu. Udział w takim spotkaniu pozwala też na zapoczątkowanie pracy zespołowej i ustalenie ram takiej współpracy.
Kluczem takiego spotkania nie jest odczytanie czy zaaprobowanie propozycji przygotowanych przez kierownictwo projektu zmiany. Istotą jest spowodowanie, by uczestnicy sami współtworzyli zestaw zasad, jakich chcą przestrzegać w trakcie projektu oraz zidentyfikowali postawy i działania sprzyjające efektywnej pracy zespołu wdrażającego zmiany.
Trener ze Szkoły Zarządzania Zmianą pełni rolę facylitatora, który za pomocą ćwiczeń ułatwia uczestnikom wyciąganie wniosków, inicjuje i porządkuje dyskusję oraz zachęca wspólnej pracy.
Udostępnij na: