fbpx

Praktyczne szkolenia z zarządzania zmianą
- wejdź na wyższy poziom zarządzania zmianąBadania dowodzą, że prawie 70% projektów zarządzania zmianą w firmach kończy się niepowodzeniem. Jak wyrwać się z tego kręgu?
Warto doskonalić kompetencje w obszarze zarządzania zmianą, aby jako menedżer i przywódca, nie tylko potrafić usuwać bariery zmian i radzić sobie z oporem wobec zmian, ale również stawić czoło nowym trendom i turbulencjom w otoczeniu, tworzyć firmę "antykruchą" i sprawić, że zaplanowane zmiany przyniosą założone efekty, a pracownicy wypracują nowe, pożądane nawyki organizacyjne.
Szkoła Zarządzania Zmianą dla Menedżerów to zestaw zaawansowanych szkoleń z zarządzania zmianą przygotowanych dla praktyków zarządzania (Practitioners Course).
Zdobyta w Szkole dla Menedżerów wiedza i umiejętności pozwalają na stworzenie przewagi konkurencyjnej - niech Twoja konkurencja ugrzęźnie strefie 70% nieudanych zmian. Ty zmierzaj ku mistrzostwo w zarządzaniu zmianą.

Szkoła Zarządzania Zmianą dla Menedżerów to szkolenie, które oferuje praktyczne przygotowanie do planowania, wdrażania i utrwalania zmian, a także budowy Systemu Zarządzania Zmianą w firmie z wykorzystaniem metod zarządzania zmianą opartych na dowodach (Evidence Based Change Management).
Dla kogo przeznaczona jest Szkoła Zarządzania Zmianą dla Menedżerów CHANGE MASTERS?
Szkoła skierowana jest do osób, które zajmują się przygotowaniem i wdrażaniem zmian w firmach, a także do osób, które stoją przed wyzwaniem zasadniczej zmiany w firmie oraz osób zajmujących się strategią firmy. Zapraszamy więc:

• właścicieli i członków zarządów firm, którzy odpowiadają za przetrwanie i rozwój firmy w niepewnym i zmiennym otoczeniu,
• menedżerów, którzy kierują procesem zmian w firmach, departamentach i działach,
• interim menedżerów, którzy wdrażają zmiany o strategicznym znaczeniu dla firm,
• project managerów, którzy podejmują się kierowania projektami zmian dotyczących nie tylko technologii i organizacji, ale również zróżnicowanych zespołów ludzkich,
• specjalistów HR, którzy wspierają menedżerów we wdrażaniu zmian,
• osoby zajmujące się strategią firmy, które zmagają się z kwestiami szybkiej dezaktualizacji strategii i budują scenariusze rozwoju firmy,
• agentów zmian, którzy mają za zadanie budować zaangażowanie w zmiany i tworzyć nową kulturę organizacyjną.
Program Szkoły dla Menedżerów Zmian odpowiada na pytania, które stawiają sobie nawet doświadczeni menedżerowie oraz liderzy zmian:
• Jak radzić sobie na czterech poziomach niepewności i budować "antykruchą" firmę?

• Jak zastosować taktyki służące silnej mobilizacji do zmian, aby wyrwać pracowników ze stanu samozadowolenia lub bezradności?

• Jak dobrać skład i wielkość zespołu kierującego zmianami, aby dostosować go do charakteru wprowadzanej zmiany?

• Jak skonstruować i przekazać komunikat o zmianach, aby angażować w zmiany, a nie wywoływać zjawiska reaktancji wśród pracowników, czyli oporu powstającego, kiedy ludziom próbuje się coś narzucić lub czegoś zakazać?

• W jaki sposób wyznaczyć stopień partycypacji pracowników we wdrażaniu zmian, aby nie wydłużać niepotrzebnie procesu zmian i osiągnąć skutecznie zakładane cele zmiany?

• Jak zachować równowagę między krótko- i długookresowymi celami zmiany, aby pracownicy nie utracili zainteresowania zmianą w trakcie wdrożenia?

• Jak szacować ryzyko niepowodzenia projektu zmian, żeby dobrać odpowiednie sposoby reagowania na prawdopodobne zagrożenia dla rezultatów projektu?

• Jak dobrać wskaźniki pomiaru efektywności, aby sprawnie monitorować proces zmian?

• Jak rozpoznać przyczyny oporu wobec zmian, aby skutecznie zastosować metody przełamywania i minimalizowania oporu wobec zmian?

• Jak wybrać metody radzenia sobie z oporem wobec zmian, uwzględniając osobowość menedżerów, ich pozycję i kulturę organizacyjną firmy?

• Jak budować nawyki organizacyjne, czyli wzorce zachowań służące utrwaleniu zmian, aby zmiana zakorzeniła się w kulturze firmy?

• Jak dobrać wskaźniki użyteczne do obserwacji zmian w otoczeniu firmy, aby skutecznie wybierać reakcje strategiczne na pojawiające się trendy lub turbulencje?

• Jak zbudować System Zarządzania Zmianą w firmie, aby analizować możliwe szansy i zagrożenia w otoczeniu firmy oraz reagować na pojawiające się szanse?

• W jaki sposób wykorzystać metodykę planowania scenariuszowego do budowy strategii zarządzania zmianą w firmie?

Program Szkoły Zarządzania Zmianą dla Menedżerów Zmian ma na celu przygotowanie jej uczestników do kierowania planowaniem i wdrażaniem zmian oraz skutecznego włączenia zarządzania zmianą w obszar strategicznego zarządzania firmą, z zastosowaniem metod i technik zgodnych z wynikami badań nad skutecznością zarządzania zmianą w USA i krajach Unii Europejskiej oraz w zgodzie z wnioskami badań i praktyką wdrażania zmian w przedsiębiorstwach w Polsce.

Program Szkoły dla Menedżerów Zmian jest realizowany w formie sześciu dwudniowych sesji:
Sesja I – Klasyczne zarządzanie zmianą… i co dalej
(Beyond Classic Change Management)

Sesja II – Budowanie gotowości i motywacji pracowników do zmian
(Sense of Urgency and Motivation to Change)

Sesja III – Kluczowa rola przywództwa w procesie zmian
(Crucial Role of Leader and Leadership in Managing Change Process)

Sesja IV – Radzenie sobie z oporem wobec zmian
(How to Deal with Resistance to Change)

Sesja V – System Zarządzania Zmianą w warunkach niepewności
(Change Management System in Turbulent Times)

Sesja VI – Utrwalanie zmian w kulturze organizacyjnej firmy
(Change Institutionalization in Organizational Culture)

Po ukończeniu Szkoły dla Menedżerów Zmian uczestnicy będą potrafili:
• Dokonać analizy rynku i konkurencji w kontekście konieczności wdrożenia zmian,

• Wybrać podejście do zarządzania zmianą (zorientowane na ludzi albo wyniki) w zależności od sytuacji oraz specyfiki firmy (branża, kultura organizacyjna),

• Sformułować wizję zmian, a następnie operacyjnie określić krótko- i długookresowe cele i skonstruować planu zmian,

• Przygotować wskaźniki pomiaru efektywności wdrożenia (KPI) służące monitorowaniu procesu zmian,

• Zbudować koalicję liderów zmian, z uwzględnieniem kompetencji oraz władzy niezbędnych do wdrożenia zmiany,

• Zaprojektować i przekazywać inspirujące i motywujące komunikaty o zmianach dostosowane do potrzeb różnych grup interesariuszy oraz typów charakterologicznych pracowników,

• Zarządzać ryzykiem projektu wdrażania zmian w oparciu o sporządzoną matrycę ryzyka,

• Prognozowania wielkość i typu oczekiwanego oporu wobec zmian,

• Dobierać i wykorzystywać siedem kluczowych taktyk radzenia sobie z oporem wobec zmian,

• Wykorzystywać techniki coachingowe do rozwoju kompetencji pracowników oczekiwanych w zaplanowanym stanie docelowym firmy,

• Określać precyzyjnie stopień partycypacji i budowy zaangażowania pracowników w zmiany,

• Rozwiązywać konflikty pojawiające się w trakcie wdrażania zmian, pozostające w korelacji z oporem wobec zmian,

• Zaprojektować System Zarządzania Zmianą w firmie umożliwiający identyfikację zmian w otoczeniu firmy, przygotowanie scenariuszy rozwoju sytuacji oraz strategiczne reakcje na zmiany,

• Dobierać, dopasowane do specyfiki branży i przedsiębiorstwa, wskaźniki użyteczne do obserwacji zmian w otoczeniu firmy, aby skutecznie wybierać reakcje strategiczne na pojawiające się trendy lub turbulencje,

• Opracować zestaw wniosków (lessons learned) z zakończonych własnych projektów zmian oraz korzystać z dobrych praktyk zarządzania zmianą.


Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w Szkole Menedżerów Zmian, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją Szkoły Zarządzania Zmianą dla Menedżerów Zmian w Państwa firmie - w formule szkolenia zamkniętego, prosimy o kontakt


Szkoła Menedżerów Zmian - organizacja