Standardy efektywnego szkolenia z zarządzania zmianą w nowych czasach

Kiedy ukończysz Szkołę Zarządzania Zmianą dla Trenerów, to uzyskasz pewność, że jesteś prekursorem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i potrafisz posługiwać się metodami i narzędziami zarządzania zmianą przygotowanymi na nowe czasy.
Program Szkoły jest tak skomponowany, że każdego dnia czeka Cię dopływ wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą oraz praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie warsztatów.
ZOBACZ: TERMINY I SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Jeśli chcesz:

 • stać się prekursorem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i wyróżnić się na tle trenerów prezentujących wyłącznie klasyczne metody zarządzania zmianą (których skuteczność jest oceniana na 30-40% zakończonych sukcesem wdrożeń) opartego o:
 • Podwójny model Kottera uzupełniający 8 kolejnych kroków o 8 akceleratorów zmiany
 • Zwinny proces wdrażania zmiany, bazujący na stawianiu hipotez i i ich sprawdzaniu w rzeczywistości
 • Sieciowe, celowe zespoły do realizacji inicjatyw
 • Dynamikę procesów zmiany od „Późnego status quo, poprzez reakcje na zmianę, fazę chaosu aż po osiągnięcie nowego poziomu status quo i sposoby radzenia sobie na każdym etapie tego procesu
 • Być w czołówce polskich trenerów wykorzystujących podejście do nauczania o zarządzaniu zmianą oparte na dowodach
 • Posługiwać się i uczyć o najnowszych zachowaniach przywódczych wykorzystujących wizualizację (Visual Management) i efektywną informację zwrotną
 • otrzymać praktyczny Zestaw Trenera Zarządzania Zmianą, zawierający kwestionariusze, ćwiczenia i gry, do wykorzystania na szkoleniach dotyczących zmian, który umożliwi Ci projektowanie własnych programów szkoleniowych
 • wypracować w trakcie trwania Szkoły program i scenariusz szkolenia z zarządzania zmianą, jakie planujesz przeprowadzić

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ: WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dla kogo?

Szkoła skierowana jest do osób, które zajmują się wspieraniem procesów zmian w firmach i instytucjach, poprzez rozwój kompetencji menedżerów wdrażających zmiany oraz pracowników uczestniczących w zmianach. Zapraszamy do niej aktywnych trenerów zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz inne osoby, które planują prowadzenie szkoleń z obszaru zarządzania zmianą.

Program Szkoły

Program Szkoły Zarządzania Zmianą dla Trenerów jest realizowany w formie czterech dwudniowych zjazdów:
Zjazd I – NOWE SPOJRZENIE NA KOMPETENCJE TRENERA – ROZWÓJ W OBLICZU SZYBKO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA
Dzień 1
 • Jak zmienia się rola trenera w rozwoju menedżerów zarządzających zmianami we współczesnych firmach? Jakiego trenera oczekują Klienci?
 • Kompetencje merytoryczne trenera zarządzania zmianą:
 • Mody przemijają, fundamenty pozostają – klasyczny model zarządzania zmianą,
 • Zmiana zgodnie z planem - Przykład symulacji biznesowej obrazującej planowy model zarządzania zmianą.
 • Metapoziom - Metodyka prowadzenia szkoleń zarządzania zmianą:
 • Symulacja biznesowa jako narzędzie nauki przez doświadczenie – jak tworzyć i wykorzystywać symulacje na szkoleniach z zarządzania zmianą. Zasady pracy z symulacją i omawiania jej przebiegu.

Dzień 2
 • Kompetencje merytoryczne trenera zarządzania zmianą:
 • Jak ograniczyć liczbę porażek we wdrażaniu zmian? Ograniczenia klasycznego planowego modelu zmianą,
 • Czy „stare metody” jeszcze działają? Dualny model zarządzania zmianą jako odpowiedź na potrzeby współczesnych organizacji - planowe i zwinne zarządzanie zmianą,
 • Jak nie wywrócić firmy w czasie zmian? Cykl zwinnego zarządzania zmianą,
 • Jak wyrwać pracowników z marazmu i strefy komfortu? Metody budowy atmosfery pilności zmian wynikających z diagnozy organizacji,
 • Jak rozpocząć zmianę od „solidnego kopa”? Sekrety kick-starting i kick-off meeting.
 • Metapoziom - Metodyka prowadzenia szkoleń zarządzania zmianą:
 • Projektowanie szkoleń z zakresu zarządzania zmiana uwzględniające trzy style kształcenia: prezentacyjny, sekwencyjny i symulacyjny,
 • Planowanie wykorzystania mini-wykładu i prezentacji jako narzędzia przekazywania wiedzy o zarządzaniu zmianą. Rodzaje struktur wykładu i prezentacji wspomagających proces utrzymywania uwagi i zapamiętywania materiału,
 • Propozycje metod szkoleniowych rozwijających kompetencje menedżerów prowadzących spotkania dotyczące zarządzania zmianą,
 • Jak definiować cel biznesowy i cel szkoleniowy szkolenia z zarządzania zmianą.
 • Narzędzia trenera i konsultanta zarządzania zmianą:
 • Wybrane metody diagnozowania organizacji i jej pracowników (przykłady kwestionariuszy, ankiet oraz list kontrolnych).

Zjazd II – BIZNESOWE ORAZ PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PROCESU ZMIAN
Dzień 3
 • Kompetencje merytoryczne trenera zarządzania zmianą:
 • „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – na pewno?. Jak poprowadzić warsztat wyboru kierunku działań? Narzędzia i zasady wyboru opcji,
 • Jak bezpiecznie realizować niekonwencjonalne i nowatorskie pomysły? Wdrożenie jako zbiór eksperymentów, oraz testowania hipotez,
 • Działanie bez planu nie oznacza działania bez celu – co zamiast planu zmian? Praca z kanwą zmiany,
 • Opór i chaos jako nieodłączne składowe zmian – współczesny model procesu zmian,
 • Jak być skutecznym na każdym z etapów procesu zmian – przykładowe ćwiczenie lub gra szkoleniowa.
 • Metapoziom - Metodyka prowadzenia szkoleń zarządzania zmianą:
 • Przykłady jako narzędzie podnoszące efektywność uczenia się na szkoleniach z zarządzania zmianą,
 • Metody szkoleniowe ułatwiające prezentowanie modelu procesu zmian,
 • Metody wizualizacji na usługach trenera – wzorce, kanwy, schematy.
 • Narzędzia trenera i konsultanta zarządzania zmianą:
 • Szablon hipotezy eksperymentu realizowanego na etapie wdrożenia,
 • Kanwa zmiany organizacyjnej (przykład narzędzia pozwalającego na szybkie skonstruowanie uproszczonego planu zmiany).

Dzień 4
 • Kompetencje merytoryczne trenera zarządzania zmianą:
 • Zrozumienie postaw pracowników wobec zmian - opór czy reakcja na zmiany?
 • Przełamywanie oporu? – nie tędy droga. 7 taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian – analiza przypadków,
 • Jak rozpoznać i ustrzec się cichych zabójców zmiany w trakcie komunikowania zmian? - wytyczne dla trenera i menedżera,
 • Bierz przykład z Orange – w komunikacji ważne są „Serce” i „Rozum”. 5 niezbędnych elementów komunikatu o zmianach.
 • Metapoziom - Metodyka prowadzenia szkoleń zarządzania zmianą:
 • Zasady konstruowania, wykorzystywania oraz omawiania analizy przypadku (Case Study) na szkoleniu z zarządzania zmianą,
 • Struktura programu szkolenia z zarządzania zmianą.

Zjazd III – TRENER JAKO PARTNER MENEDŻERÓW WDRAŻAJĄCYCH ZMIANY - JAK BUDOWAĆ KOMPETENCJE PRZYWÓDCY ZMIAN A NIE DYKTATORA?
Dzień 5
 • Kompetencje merytoryczne trenera zarządzania zmianą:
 • Urzekła mnie ta historia, opowiadaj dalej – opowieść o przywództwie. Bądź przywódcą jak Napoleon, Mojżesz, Churchill, a może Czyngis Chan,
 • Zadania nowych liderów - Postawy menedżerów wobec zmian i ich świadomość roli, jaką odgrywają w zarządzaniu zmianą,
 • Różnice miedzy zarządzaniem zmianą opartym o przywództwo i zarządzanie,
 • Dlaczego menedżer ekstrawertyk może ponosić porażki we wdrażaniu zmian? Rola informacji zwrotnej w zwinnym zarządzaniu zmianą – cztery style komunikacji,
 • Jak rozmawiać z milczącym, a jak z rozgadanym pracownikiem? - Rozmowa motywująca do zmian, z uwzględnieniem różnic w stylach komunikacji.
 • Metapoziom - Metodyka prowadzenia szkoleń zarządzania zmianą:
 • Storytelling, czyli jak wykorzystać lub zbudować przekonującą opowieść na szkoleniu z zarządzania zmianą,
 • Metafora w pracy trenera.
 • Narzędzia trenera i konsultanta zarządzania zmianą:
 • Kwestionariusz badania skłonności menedżerów do odkrywania się i poszukiwania informacji zwrotnych,
 • Przykłady narzędzi wspomagające zbieranie informacji zwrotnych w firmie.

Dzień 6
 • Kompetencje merytoryczne trenera zarządzania zmianą:
 • Opowieść o trzech kamieniarzach, czyli wielka szansa, wizja i inicjatywy w zarządzaniu zmianą,
 • Przykłady wizji zmian i zasady formułowania wizji – ćwiczenie,
 • Budowa zaangażowania w zmiany z wykorzystaniem praktyk zwinnych,
 • Jak powiedzieć wiele nie wypowiadając ani słowa? Wizualizacja procesu zmiany z zastosowaniem poznanych narzędzi,
 • „Jeśli chcemy, by wszystko pozostało tak jak jest, to wszystko musimy zmienić” – praca zespołowa w zarządzaniu zmianą: koalicja liderów, zespoły rozproszone, zespoły samoorganizujące się, armia ochotników,
 • Jak rozpoznać zwolenników i entuzjastów zmian? Analiza członków zespołów i uczestników zmian.
 • Metapoziom - Metodyka prowadzenia szkoleń zarządzania zmianą:
 • Zwiększanie korzyści płynących z ćwiczeń dotyczących zarządzania zmianą, dzięki uwzględnieniu ich rodzaju, liczby, grupowania, łączenia tematyki i sposobowi przekazywania informacji zwrotnej,
 • Struktura zajęć w stylu sekwencyjnym i symulacyjnym,
 • Scenariusz szkolenia z zarządzania zmianą.
 • Narzędzia trenera i konsultanta zarządzania zmianą:
 • Radiatory informacji o zmianach,
 • Wykorzystanie tablicy Kanban w zarządzaniu zmianą,
 • Narzędzia wspierające pracę i budowę zespołu w procesie zmian – mapa zaangażowania, socjogram.

Zjazd IV – COACHING I MENTORING W SZKOLENIACH DOTYCZĄCYCH ZMIANY. EGZAMIN TESTOWY
Dzień 7
 • Kompetencje merytoryczne trenera zarządzania zmianą:
 • „Wiemy więcej, niż potrafimy powiedzieć” – Zarządzanie wiedzą w trakcie wdrażania zmian,
 • Koncepcja wiedza dostępnej oraz ukrytej i jej zastosowanie w procesie zmian. Cztery sposoby konwersji wiedzy,
 • Kiedy wykorzystywać coaching, kiedy mentoring, a kiedy doradztwo podczas wdrażania zmian?
 • Coaching jako narzędzie menedżera wspierającego rozwój umiejętności pracowników w trakcie zmian – analiza przypadku,
 • Model rozmowy coachingowej,
 • Wybrane narzędzia coachingowe przydatne w coachingu nieformalnym prowadzonym przez menedżera – trening rozmowy coachingowej.
 • Metapoziom - Metodyka prowadzenia szkoleń zarządzania zmianą:
 • Weryfikowanie potrzeb Klienta w zakresie Szkolenia z Zarządzania zmianą,
 • Dobieranie treści w zależności od ilości dni jakie może zainwestować Klient w szkolenia,
 • Ocena jaki komponent wymaga największego nacisku na szkoleniu- wiedza, umiejętności czy postawa uczestników.
 • Narzędzia trenera i konsultanta zarządzania zmianą:
 • Dobór i projektowanie ćwiczeń do konkretnych umiejętności jakie powinni zdobyć uczestnicy szkolenia,
 • Proste narzędzia, jakie trener może zaproponować menedżerowi prowadzącemu coaching nieformalny w trakcie zmian np. „Przełóż zegarek”, niedokończone zdania, analiza pola sił.

Dzień 8
 • Kompetencje merytoryczne trenera zarządzania zmianą:
 • Mentoring jako narzędzie przekazywania wiedzy ukrytej - Mantor jako coach, katalizator i sparingpartner,
 • Charakterystyka dobrze dobranej pary mentoringowej - Obszar pracy z mentee,
 • Fazy relacji mentorskiej. Mantra mentoringowa,
 • Budowa nawyków organizacyjnych jako składowa zakotwiczenia zmiany w kulturze organizacji.
 • Metapoziom - Metodyka prowadzenia szkoleń zarządzania zmianą:
 • Zasady prowadzenia i omawiania treningowych rozmów mentorskich,
 • Narzędzia trenera i konsultanta zarządzania zmianą:
 • Wybrane narzędzia w mentoringu: Drabina sprawstwa, Kwadrat wartości,
 • Ćwiczenia służące identyfikacji wartości i przekonań.
 • Egzamin testowy

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ: WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

W efekcie ukończenia Szkoły uczestnik:

 • Pozna i zrozumie istotę podwójnego systemu zarządzania zmianą w firmie, który opiera się o metody planowego zarządzania zmianą oraz akceleratorów zmian,
 • Będzie znał błędy popełniane na każdym z etapów zmian i kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu zmianą oraz nauczy się, jak pozwolić uczestnikom szkolenia doświadczyć porażek i sukcesów,
 • Będzie potrafił prezentować uczestnikom szkoleń model zwinnego zarządzania zmianą, stworzony z myślą o nowych czasach, który opiera się o umiejętności wyboru opcji działań i stawiania oraz weryfikowania hipotez,
 • Będzie umiał wyjaśnić model procesu zmiany uwzględniający nieuchronność chaosu organizacyjnego oraz ludzkie reakcje na zmiany,
 • Będzie potrafił przedstawiać na sali szkoleniowej taktyki radzenia sobie z reakcjami wobec zmian oraz metody ich doboru, z uwzględnieniem zachowań menedżerów i specyfiki firmy,
 • Dowie się, jak przygotować koalicję liderów i armię ochotników, angażujących się w zmiany w firmie
 • Będzie wspierać menedżerów i agentów zmian w korzystaniu z metod diagnozy organizacji oraz narzędzi zwinnego wdrażania zmian,
 • Będzie wskazywać menedżerom różnice między zarządzaniem i przywództwem oraz kształtować zachowania przywódcze wśród osób wdrażających zmiany,
 • Poznać sposoby mobilizowania i angażowania pracowników w proces zmian oraz będzie potrafił zasugerować je menedżerom
 • Będzie w stanie pomóc menedżerom w komunikowaniu zmian w trakcie całego procesu zmian, wskazując im zarówno pożądaną treść, strukturę komunikatu, jak i współczesne narzędzia wizualizacji (Visual Management),
 • Uświadomi menedżerom i uczestnikom zmian rolę informacji zwrotnej dla powodzenia zmian oraz nauczy się, w jaki sposób badać skłonność do odkrywania się i poszukiwania informacji zwrotnej,
 • Będzie potrafił tworzyć organizację uczącą się, wykorzystując zarządzanie wiedzą w trakcie procesu zmian i dobierać metody konwersji wiedzy jawnej i ukrytej,
 • Pogłębi wiedzę na temat wykorzystania coachingu i mentoringu w trakcie wdrażania zmian
 • Będzie umiał wskazywać menedżerom najważniejsze elementy oraz kryteria sukcesu procesu coachingu nieformalnego oraz mentoringu,
 • Nauczy się, jak przygotować programy i scenariusze szkoleń z zarządzania zmianą w oparciu o poznane współczesne modele zarządzania zmianą i wyniki badań, dedykowanych różnym grupom uczestników zmian: menedżerowie wyższego szczebla, przywódcy zmian, agenci zmian, pracownicy będący podmiotem zmian,
 • Będzie potrafił dobierać metody szkoleniowe pod względem skuteczności w szkoleniach dotyczących zarządzania zmianą i adekwatności do celów szkoleniowych oraz prezentowanych problemów.