FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ


POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA: program szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: zgłoszenie na szkolenie

Od współczesnych liderów zmian - menedżerów na różnych szczeblach struktury organizacyjnej - oczekujemy osiągania celów w warunkach wzrastającej zmienności i niepewności. Niestety, wielu z nich czuje się nie w pełni przygotowanych i wyposażonych w odpowiednie metody do zarządzania zmianami i przewodzenia zmianom.
W ramach naszego warsztatu szkoleniowego uczestnicy zdobędą wiedzę o elementach procesu zarządzania zmianą w organizacji, jakie zapewniają efektywne wdrożenie.
Następnie w ramach symulacji biznesowej "Change Masters" będą mogli w praktyce przekonać się, jak zmobilizować i zaangażować pracowników w zmianę oraz wspierać wysiłki na rzecz zmiany, radzić sobie z oporem i utrzymać wysoki poziom motywacji.
Cel warsztatów szkoleniowych:

• rozwój kompetencji uczestników szkolenia poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących tego JAK przygotować, przeprowadzić i ocenić rezultaty procesu zmian w organizacji.

Grupa docelowa:

• menedżerowie, autorzy i agenci zmian, liderzy zespołów wdrażających zmiany, kierownicy projektów, pracownicy działu HR
• oraz inne osoby zaangażowane w projektowanie i wdrażanie zmian.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie – Istota i kluczowe etapy wdrażania zmian
• sprawdzone modele zarządzania zmianą w firmie,
• złota reguła sukcesu wdrażania zmian.

2. Przygotowanie koncepcji zmian - wybór podejścia do zmian
• teoria E i teoria O - pierwsze decyzje strategiczne,
• przygotowanie diagnozy sytuacji w firmie i jej otoczeniu (krzywa Handy`ego),
• zbudowanie zespołu projektującego i wdrażającego zmiany (skład i wielkość zespołu, warunki skuteczności zespołu),
• analiza „systemu politycznego” firmy (mapa zaangażowania, analiza interesariuszy).

3. Strategia przed taktyką, czyli rola wizji zmian i jej komunikowania pracownikom
• cechy skutecznej wizji (test pięciu minut),
• podstawowe błędy w komunikowaniu wizji i metody ich unikania,
• redagowanie komunikatu o zmianach,
• od poziomu strategicznego do planu wdrażania zmian.

4. Identyfikowanie przeszkód utrudniających realizację zmian
• analiza przyczyn powstawania oporu wobec zmian,
• zarządzanie ryzykiem w projektach zmian,
• rola postawy kluczowych osób w firmie wobec zmian.

5. Praktyka zarządzania zmianą – symulacja biznesowa
• postawy pracowników wobec zmian,
• radzenie sobie z oporem wobec zmian,
• sytuacje zaskoczenia i zagrożenia - sztuka samoobrony,
• strategie i narzędzia komunikacji w procesie zmian,
• dobór metod radzenia sobie z oporem wobec zmian oraz budowy zaangażowania pracowników.

6. Podsumowanie warsztatów

WARTOŚCI DLA FIRMY I JEJ PRACOWNIKÓW
Uczestnicy biorący udział w warsztatach z wykorzystaniem symulacji biznesowej Change Masters:
• Zapoznają się z efektywnym ośmioetapowym modelem zarządzania zmianą w organizacji i dowiedzą się, jak być skutecznym na każdym z etapów,
• Zdobędą umiejętność unikania błędów w planowym zarządzaniu zmianą,
• Udoskonalą umiejętności doboru strategii zarządzania zmianą i rewizji tej strategii w odpowiedzi na zmiany zachodzące w firmie i otoczeniu,
• Rozwiną umiejętności współpracy w zespole projektowym,
• Zwiększą skuteczność podejmowania decyzji w warunkach związanych ze stresem i reakcjami emocjonalnymi, jakie wynikają z rywalizacji oraz ograniczeń czasowych,
• Będą mogli w praktyce symulacji zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności oraz wykorzystać własne doświadczenie w nowej sytuacji związanej z zarządzaniem firmą opisaną w symulacji,
• Poznają metody radzenia sobie z oporami wobec zmian oraz nabędą umiejętności doboru taktyk radzenia sobie z oporami stosownie do sytuacji

Celem symulacji biznesowej "Change Masters" jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie zarządzania zmianami poprzez nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej kluczowych czynników sukcesu zarządzania zmianą oraz rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie z oporem wobec zmian.

PRZEBIEG SYMULACJI

Przedmiotem symulacji CHANGE MASTERS© jest zasadnicza zmiana w firmie, zaś podmiotem działań konkretni, scharakteryzowani pracownicy. Uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe zespoły, mają okazję przeprowadzić roczny program zmian w organizacji. Zespoły przeprowadzą zmiany z sukcesem, jeżeli przeprowadzą pracowników przez proces zmian, a opisana w symulacji organizacja zacznie osiągać korzyści z przeprowadzonej zmiany. Podczas symulacji uczestnicy pełnią rolę komitetów zmian w jednym z działów firmy. Komitet jest odpowiedzialny za wprowadzenie w ciągu jednego roku zaplanowanych zmian w ramach działu i firmy oraz osiągnięcie celów poprzez nauczenie pracowników działania w nowej sytuacji. Wyniki działań poszczególnych zespołów są porównywane i omawiane „na zakończenie kwartału”. W ramach symulacji każdy zespół powinien przeprowadzić jak największą ilość pracowników przedsiębiorstwa przez cały proces zmian. Aby to osiągnąć uczestnicy symulacji podejmują decyzje, jakich zasobów, będących w dyspozycji zespołu, używać oraz jakie działania są niezbędne do przeprowadzenia zmian. Uczestnicy na bieżąco otrzymują informacje zwrotne, dotyczące każdej z podjętych przez nich decyzji. W trakcie symulacji (po zakończeniu kwartału, czy półrocza) poszczególne zespoły wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi skuteczności podejmowanych działań. Na zakończenie symulacji, po zaprezentowaniu ostatecznych rezultatów poszczególnych zespołów, prowadzący wraz z uczestnikami dyskutują przebieg symulacji, a następnie podsumowują nabyte w czasie symulacji wiedzę i umiejętności, w kontekście możliwości ich praktycznego wykorzystania w trakcie zmian odbywających się w ich organizacjach.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy: szkolenia zamknięte: od 2 do 50 osób; szkolenia otwarte do 20 osób. Czas trwania szkolenia: 16 godzin (dwa dni szkoleniowe).

UWAGA: Symulacja może być przeprowadzona jako samodzielny warsztat szkoleniowy, element dwudniowego szkolenia z zakresu zarządzania zmianą albo dający przeżycia emocjonalne element konferencji, czy spotkania firmowego.

Szkolenia otwarte są organizowane we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i w Warszawie:

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA: program szkolenia
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: zgłoszenie na szkolenie
Zamów szkolenie zamknięte dla Twojej firmy - kontakt

Zarządzanie zmianą - organizacja szkolenia